Visual

Missionaire commissie

In onze gemeente is een Missionaire Commissie (MC) actief. Mis­sionair wil zeggen, dat er sprake is van een missie (namelijk de zendingsopdracht) en dat je je gezonden weet (namelijk om de liefde van God bekend te maken, dichtbij en ver weg). Die missie vinden we in de bijbel terug. O.a. in Handelingen 1 vers 8 waar Jezus tot zijn discipelen zegt: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvan­gen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

Wij zijn als MC actief om:

 • evangelisatie en zending onder de aandacht te brengen van de gemeente
 • de gemeenteleden te stimuleren om getuige van Christus te zijn en betrokken te zijn bij de vervulling van de zendingsopdracht 

Naast de verderop genoemde activiteiten organiseert de MC (eventueel samen met andere commissies) de volgende activiteiten:

 • het afleggen van bezoeken aan randkerkelijke leden bij wie geen huisbezoek mogelijk is
 • het organiseren van de jaarlijkse kerstnachtdienst (met de predikant)
 • het organiseren van de 2-jaarlijkse tentdienst in september (met de Oranjevereniging)
 • het participeren in DABAR-werk (evangelisatie op camping De Put in Ottoland)
 • het verspreiden van evangeliserende lectuur, zoals de Kerst4ing, de Echo en de vakan­tiebijbelgidsen
 • het begeleiden van en aanspreekpunt zijn voor potentiële zendelingen
 • het participeren in de thuisfrontcommissies die onze uitgezonden zendelingen onder­steunen in de breedste zin des woords
 • het verzenden van Bijbelpakketten van Friedenstimme (november)
 • het organiseren van gemeente avonden over thema’s die raakvlak hebben met zending of evangelisatie
 • het organiseren van de “nacht van gebed” voor vervolgde christenen
 • het werven van fondsen voor missionair werk door:
  -     de zendingsbusjes in de kerk (gelijkelijk verdeeld over evangelisatie- en zendings­werk in binnen- en buitenland)
  -     collecteren voor zendingswerk
  -     het ophalen van oud papier
 • het werven van fondsen voor uitgezonden zendelingen door:
  -     een vaste vrijwillige bijdrage voor ‘zendend gemeente zijn / ondersteuning zen­de­lingen’ (mei / juni)

De MC bestaat uit 5 personen en wordt in de kerkenraad vertegenwoordigd door de ouder­ling voor missionaire zaken. Momenteel is dit Ad Muilwijk. We vergaderen ongeveer 1x per 2 maanden. Momenteel bestaat de MC uit de volgende personen:

NaamAdresPostcodeTelefoon
Jeannette de Groot Neerpolderseweg 73 3381 JR 617626
Pieter Meerkerk Wibautstraat 2 3371 VP  
Janneke Prins Nieuweweg 54 3371 CP 611982
Emma Kraaijeveld Binnendamseweg 22 3381 GC 654979

Evangelisatie- en zendingswerkers opgelet!
Mocht u een periode naar het buitenland gaan voor evangelisatie- en/of zendingswerk, dan kunt u bij de MC een kleine vergoeding/bijdrage aanvragen. U kunt enige tijd van te voren contact opnemen met Ad Muilwijk tel.nr. 618479.

Uitgezonden gemeenteleden / thuisfrontcommissies / zendende gemeente

Een thuisfrontcommissie (TFC) behartigt de belangen van een uitgezonden zendingswer­ker in het land waar de zendingswerker zijn thuishaven heeft. Een TFC is de verbinding tussen onze gemeente en de zendingswerker. De volgende TFC is in onze gemeente actief.

Jan-Willem Petersen naar het Midden-Oosten, met als thuisfrontcommissieleden:

 • Jan Leo den Toom
 • Peter en Saskia van Tienhoven
 • Johanneke en Martin Mauritz
 • Ad Muilwijk

Ook Aleida Oskam bij het inloophuis van de Hoop in Dordrecht, en Emma Kraayeveld met o.a. haar werk in Noord-Afrika, worden ondersteund door onze gemeente.

Aan het uitzenden van zendingswerkers is ook een kostenplaatje verbonden. Om dit financieel mogelijk te maken is er sinds 2008 jaarlijks een vrijwillige bijdrage actie, die in mei of juni bij gemeenteleden wordt bezorgd. U kunt als reactie daarop een eenmalige bijdrage overmaken of een periodieke machtiging verlenen. Het bankrekeningnummer van zendende gemeente is: NL79 RABO 0346 3332 53.

Dabarwerk op camping "de Put"

Dat is evangelisatie- & recreatiewerk in 'de achtertuin' van de kerk. Al 50-jaar staan op camping 'de Put' elke zomer jongeren om met woord én daad Christus bekend te maken aan jongeren en ouderen. Hoe gebeurt dat dan? Nou gewoon: Door er te zijn. Door te laten zien dat je christen bent in wat je doet, hoe je met elkaar omgaat en wat je zegt. Vaak komt dat naar voren in de recreatieactiviteiten als volleybal of het jaarlijkse spuitvoetbal met de brandweer. Je raakt daarbij vanzelf in gesprek met mensen en als je elkaar een beetje leert kennen kan het zomaar opeens over het geloof, persoonlijk leed of levensvragen gaan. Dan is het mooi als je kunt luisteren en iets kunt laten zien van wie Christus is en wil zijn. Weer heel gewoon, met eigen woorden. Als Dabarist is het belangrijk dat je daarbij dagelijks door stille tijd en Bijbelstudie gericht blijft op en gevoed wordt door onze Heiland.

Er zijn activiteiten als kinder-, tiener- en jongerenclubs waarin veelal 's ochtends een weekthema wordt behandeld vanuit de Bijbel. 's Avonds is er dan iets voor ouderen en een avondsluiting waarin je leest, bidt en zingt met elkaar. Elk jaar hebben we hiervoor teamleden nodig. Het zou mooi zijn als er ook vanuit Giessen-Oudekerk jongeren hieraan deelnemen. Gewone jongeren die minimaal18 jaar zijn en zich hiervoor 2 weken lang intensief willen inzetten. Jongeren die een gratis vakantie met een onbetaalbare ervaring wel zien zitten. Die campinggast willen zijn onder campinggasten. Met luisterende oren en open ogen. Is dat wat voor jou? Geef je dan eens op.

Naast teamleden zijn er per jaar ook twee campingpastor-gezinnen aanwezig die naast een Alphacursus (vanaf mei), ook de campingdiensten organiseert en volwassenen ontmoet overal op de camping. Mooie en heftige gesprekken levert dat veelal op.

Dabarcommissie 'de Put' stuurt jaarlijks een aantal gebedsbrieven uit om betrokkenen op de hoogte te houden en mee te laten bidden voor dit werk. Mocht u daar interesse in hebben mail dan naar onderstaand mailadres.

Enthousiast geworden, heb je vragen of wil je je hiervoor aanmelden: mail dan gerust naar Ad Muilwijk (dabarwerk@hggop.nl) of bel: 0184-618479,  maar kijk ook eens op de site van landelijke dabar: www.dabarwerk.nl. of op de facebookpagina van Dabar.