Visual

Als hervormde gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum hechten we aan een identiteit die bestaat uit schriftgetrouwheid en oprechtheid in belijden en handelen. De Bijbel wordt erkend als woord van God en als grondslag van de kerk. Als gemeente zien we onszelf als een gestalte van de ene algemene christelijke Kerk op aarde, waarvan Jezus Christus stichter, hoofd, Heer en Koning is. Bij de vorming van de Protestante Kerk in Nederland heeft de kerkenraad aangegeven dat het belijden van onze gemeente in overeenstemming dient te zijn met de klassieke belijdenisgeschriften.

Voorts willen we als gemeente afgewogen en evenwichtig plaats bieden aan jong en oud, man en vrouw. In de prediking en de liturgie is er volop ruimte binnen de lijnen van schrift en belijdenis. Daarmee wordt bedoeld en beoogd eigentijds en verstaanbaar te zijn voor alle gemeenteleden en ook voor belangstellenden.

Door onze ligging en kerkelijke omgeving hebben we als gemeente een bijzonder brede uitstraling naar de regio. Zonder daarin een actieve, wervende rol te willen vervullen ziet de kerkenraad het wel als bijzondere verantwoordelijkheid om, in samenspraak met buurgemeenten, te voorkomen dat mensen kerkelijk tussen wal en schip raken.

Geschiedenis

Als hervormde gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum vinden we onze oorsprong in 1586, toen na de Reformatie een protestantse gemeente werd gesticht. De laatste voorganger was de 46e in de voortgaande reeks van voorgangers. Het gemeentelogo (zie ¬hierboven) is een verbeelding van Johannes 7:38, waar Jezus Christus zegt: “Stromen van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft”.

Na jaren te hebben behoord tot het kerkgenootschap van de Nederlandse Hervormde Kerk (of haar rechtsvoorgangers), maken we als gemeente sinds 2004 deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Plaatselijk wordt waar nodig samengewerkt met de Hervormde Gemeente Giessen-Nieuwkerk, Gereformeerde Kerk Giessenburg en Rafaël Giessenlanden. De gemeente telt momenteel circa 1.925 leden, waarvan circa 650 belijdende leden.

Visie

De visie van onze gemeente wordt beschreven in het visiedocument. Het visie document draagt de titel “Tot de kern komen”; Vieren, getuigen en ontmoeten, kernmomenten van gemeente-zijn.

Gespreksmateriaal Visiedocument

Bij het visiedocument is gespreksmateriaal geschreven. De bedoeling is dat dit gespreksmateriaal op allerlei plaatsen in de gemeente gebruikt kan worden: Bijbelkringen, wijkkringen en vergaderingen. Zo hopen we dat deze visie landt in de hele gemeente. Hieronder is het materiaal te downloaden.

Gespreksmateriaal

Vieren: Film “Eén kerk”

Getuigen:

Ontmoeten: Beschrijving “Lectio Divina”

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan 2020-2023 en de Plaatselijke Regeling

De kerk is een veilige plaats

De kerk is in principe een veilige plaats om te zijn. Toch is deze veiligheid niet altijd vanzelfsprekend of gegarandeerd. Ook binnen kerken en in kerkelijke relaties komt helaas seksueel- en machtsmisbruik voor. Daarom heeft de kerkenraad van onze gemeente besloten om een interne vertrouwenspersoon te benoemen, die in situaties die daarom vragen kan worden aangesproken. Een interne vertrouwenspersoon (IVP) ziet het als primaire taak om te luisteren naar het verhaal dat de betrokkene wil vertellen en serieus aandacht te geven aan de ontvangen signalen. Een tweede taak is dat de interne vertrouwenspersoon tijdens gemeenteavonden of op andere momenten het onderwerp ‘seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag’ aan de orde stelt en zo ook bespreekbaar maakt in de gemeente. Als in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp, fungeert de interne vertrouwenspersoon dus als eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersonen voor onze gemeente is te bereiken op het e-mailadres: vertrouwenspersoon.hggop@gmail.com

De Protestantse Kerken in Nederland zijn aangesloten bij “Meldpunt seksueel misbruik in de kerk (www.smpr.nl)”. Ook hier kunt u eventueel gebruik maken van een vertrouwenspersoon.